LA NOSTRA RAÓ DE SER

La Fundació es constitueix l’abril de 2015 per iniciativa d’un col·lectiu de persones ampli i heterogeni que va tenir el privilegi de compartir amb Jordi Comas Matamala la seva permanent dedicació al sector turístic i a la Costa Brava en particular. El nostre propòsit és honorar aquest llegat, subratllar-ne el caràcter transversal i continuar-lo per contribuir al desenvolupament econòmic i social del Turisme.

CREAR PENSAMENT

La Fundació vol ser una eina socialment valuosa per crear un patrimoni de pensament que aporti al món del turisme els criteris d’eficiència necessaris per progressar. Amb aquesta finalitat, convocarà regularment els agents més autoritzats sobre Turisme per recollir la seva diagnosi de present i de futur i transmetre-la fent-ne pedagogia.

ACOMPANYAR LA TRANSFORMACIÓ PERMANENT

La globalització i l’evolució tecnològica provoquen transformacions profundes i ràpides en l’economia i en les societats, i el Turisme n’és un dels escenaris més actius. L’evolució és constant en les formes de viatjar, en les preferències, en la manera d’escollir els destins, en la gestió de les empreses, en les polítiques institucionals, en la tecnologia... La Fundació vol esdevenir un marc d’interpretació i orientació d’aquesta transformació permanent i acompanyar les institucions i les empreses en l’esforç constant d’adaptació que han de dur a terme.

PROMOURE EL CAPITAL HUMÀ

El Turisme és una activitat que no es pot dissociar de les persones ni dels valors que aquestes hi aporten, tant si ho fan professionalment com si hi intervenen com a usuaris. Entre els seus objectius, la Fundació es proposa impulsar iniciatives que potenciïn aquesta visió des de les empreses i des dels centres de formació i també donar relleu i fer difusió d’aquelles persones i establiments que excel·leixin en l’aportació al sector.

IMPLICAR TOTS ELS SECTORS SOCIALS

El Turisme implica tots els sectors econòmics i socials, perquè qualsevol oferta porta implícits aspectes del nostre país tan diversos com l’urbanisme, el transport, les infraestructures, el medi ambient, la cultura, l’educació, la seguretat, el patrimoni històric, la política econòmica i empresarial... La Fundació adquireix el compromís de promoure la implicació de tots els àmbits i sectors en aquesta visió global i de fomentar el diàleg entre les empreses turístiques i els sectors socials més compromesos amb la cultura, el patrimoni i la sostenibilitat.

SERVIR LA COSTA BRAVA

En el marc d’una activitat que vol contribuir a potenciar el sector turístic del país d’una manera integral, la Fundació recull el llegat de devoció de Jordi Comas Matamala per la Costa Brava. A més de situar en aquest espai geoeconòmic la centralitat de la seva activitat, la Fundació guiarà la seva actuació de manera que contribueixi a potenciar el Turisme d’una manera integral i socialment responsable, incrementar el ressò i el prestigi de la Costa Brava com a marca i com a destinació acollidora en un país de qualitat.

IMPULSAR LA FORMACIÓ

El Turisme és una activitat dinàmica en constant evolució. Per contribuir a dotar-lo dels recursos de continuïtat i de qualitat necessaris, la Fundació promourà iniciatives que reforcin la formació dels futurs professionals i la dels que ja estan incorporats a aquest sector, mitjançant la concertació de beques d’estudi en centres especialitzats i l’organització de formació continuada específica.

EXPLICAR LES ARRELS

La Fundació col·laborarà amb les institucions i els centres d’estudi especialitzats per promoure l’estudi del Turisme des d’una perspectiva històrica i per a recuperar documentació i memòria col·lectiva, perquè el bagatge acumulat fins a l’actualitat no es perdi i serveixi per a explicar les arrels del que anem construint.