1. Titular

Fundació Privada Jordi Comas Matamala, d’ara en endavant FPJCM, és una entitat sense ànim de lucre constituïda davant de la notària de Castell-Platja d’Aro Raquel Miguel Sanz i inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya. CIF: G-58468125. Adreça postal: Hotel Costa Brava. c/ Punta d’en Ramis s/n. 17250 Castell-Platja d’Aro. Adreces electròniques: info@fundaciojordicomas.org i http://www.fundaciojordicomas.org. Telèfon 872 60 97 01.

2. Objecte i Accés

http://www.fundaciojordicomas.org és un portal de continguts informatius sobre la Fundació Jordi Comas Matamala i les seves activitats, que aquesta entitat posa a disposició dels usuaris d’Internet de forma lliure i gratuïta. L’accés i la utilització dels serveis que facilita aquest web comporta l’acceptació d’aquestes condicions generals que seran aplicables sense perjudici de les condicions especials que es puguin establir complementàriament. Els usuaris poden adreçar les seves suggerències, preguntes o queixes sobre el funcionament d’aquest web a través de l’adreça electrònica info@fundaciojordicomas.org o del formulari de contacte ubicat a http://www.fundaciojordicomas.org/contactar

3. Propietat intel·lectual i industrial

 • Els continguts genèrics d’aquest portal així com el seu disseny, estructura de navegació, i programació així com els noms de domini www.fundaciojordicomas.org, www.fundaciojordicasas.cat www.fundaciojordicasas.com i www.fundaciojordicasas.es, són propietat de la FPJCM que els té legalment registrats. Per tant, estan protegits per les lleis i tractats sobre la propietat intel·lectual i industrial i per la normativa reguladora dels noms de domini.
 • Aquest web conté també continguts (textos, articles, publicacions, fotografies, vídeos i altres creacions) la propietat intel·lectual dels quals és dels respectius autors. La FPJCM disposa, en tot cas, de les autoritzacions necessàries per a reproduir-los en aquest web, sense menysteniment dels drets d’autoria.
 • Els usuaris poden visualitzar els continguts del web i descarregar-los sempre i quan es donin les condicions següents:
  • Que siguin continguts específicament habilitats per a ser descarregats.
  • Que la descàrrega sigui compatible amb la finalitat del web, que no perjudiqui la seva imatge ni la de cap altra persona física ni jurídica.
  • Que es faci un ús privat dels continguts descarregats i no se’n faci objecte d’explotació ni d’utilització amb finalitats comercials ni promocionals.
  • Que es respectin els drets de propietat intel·lectual o industrial de la FPVC i dels autors dels quals es reprodueixen obres i continguts en aquest web. Amb aquesta finalitat, és obligatori citar expressament l’autoria i/o el web de la FPJCM. En cap cas es permetrà la modificació total ni parcial d’aquests continguts.

L’incompliment de les condicions anteriors comportarà la comissió d’una activitat il·lícita que derivarà en sancions civils o penals segons el cas, d’acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual (Real Decret 1/1996, de 12 d’abril) i altres normes legals aplicables.

4. Privacitat i protecció de dades

 • A través d’aquest web es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i el manteniment del web i de la FPJCM. Sense perjudici de les finalitats que s’indiquin en cada cas, aquesta informació queda recollida en el fitxer FPJCM-WEB, inscrit en el Registre de l’Agència de Protecció de Dades. Aquest fitxer està gestionat exclusivament per la FPJCM amb estricta confidencialitat i amb les mesures de seguretat informàtica necessàries per a impedir l’accés, la manipulació i l’ús de manera fraudulenta així com la seva pèrdua o deteriorament.
 • Els usuaris poden exercir el seu dret d’accés, de rectificació o de cancel·lació de les seves dades personals guardades en els fitxers de la FPJCM en el moment que ho desitgin, adreçant-se als administradors d’aquest web mitjançant l’adreça electrònica info@fundaciojordicomas.org, el formulari de contacte http://www.fundaciojordicomas.org/contactar o els formularis que podrà trobar en el lloc web de l’Agència de Protecció de Dades.

5. Exclusions i limitacions de responsabilitat

 • Els continguts signats pertanyen exclusivament als respectius autors i no reflecteixen necessàriament el punt de vista de la FPJCM.
 • Els enllaços que condueixen a continguts aliens i altres plataformes digitals de continguts són únicament referències a títol informatiu. La FPJCM no té cap control ni responsabilitat sobre aquests llocs web i no necessàriament en comparteix el contingut ni cap identificació amb els respectius autors. Per tant, la FPJCM no assumeix cap responsabilitat davant la presència de virus en aquestes plataformes alienes que puguin alterar el sistema informàtic (hardware i software) i/o els documents i els fitxers de l’usuari.
 • La FPJCM no es fa responsable de les interrupcions en la connexió, dels errors que es puguin produir en l’accés al web o els seus continguts ni dels errors i danys, directes o indirectes, que es puguin ocasionar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), als seus fitxers o documents emmagatzemats per qualsevol de les causes següents:
  • La capacitat o qualitat del sistema informàtic que utilitzi l’usuari així com la connexió a Internet per a accedir als continguts d’aquest web.
  • La presència de virus en l’ordinador de l’usuari.
  • El mal funcionament del navegador de l’usuari així com l’ús d’aplicacions informàtiques no actualitzades o utilitzades sense llicència.

6. Modificacions i actualitzacions

La FPJCM es reserva la facultat d’efectuar modificacions y actualitzacions de la informació continguda en el web així com de la seva configuració, disseny i disponibilitat, en qualsevol moment i sense avís previ.

7. Llei aplicable

Aquestes condicions d’ús es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació catalana i espanyola en tot allò que no estigui expressament establert. La FPJCM, els visitants d’aquest web i qualsevol persona física o jurídica que la faci servir, renuncien expressament a qualsevol fòrum jurídic que els pugui correspondre i se sotmeten a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Girona per a resoldre qualsevol qüestió que es pugui produir sobre la interpretació, l’aplicació i el compliment d’aquestes condicions així com per a qualsevol reclamació que es pugui derivar de qualsevol ús d’aquest web.